Verslag ALV 21-11-2018

Verslag Algemeen Ledenvergadering FVGO 21-11-2018 20.00 uur Eedenburgh.

Aanwezig: Albert Bek (voorzitter), Chris Schröder, Jan Willem Gort, Jan Bleijerveld, Marije de Leur, Marike Haarsma (notulist), Dineke Hardebol, Carla Vreeman, Marcel Nowee, Maria Habes, Babette Kuipers, Mercia Spek, Sander van Dijk, Ron Bartens en Jan Pijl.

Albert opent de vergadering om 20.02 en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Albert geeft aan dat er blijkbaar geen verslag van de ALV van 29-05-2018 rondgestuurd is en hij verontschuldigt zich hiervoor. Albert geeft daarom nog een kort verslag van de vorige ALV en benoemt nogmaals de geaccordeerde besluiten inzake de toen nog voorgenomen PVGO-vorming, het visieplan/werkplan voor 2018, het communicatieplan, het financiële eindverslag/verantwoording 2017 en aanpassing van het huishoudelijk reglement. Albert constateert dat hierover verder geen op-aanmerkingen zijn en arresteert hierbij het verslag van de vorige ALV (29 mei 2018).

De geplande workshop (door Wilfrid Opheij van Common Eye) voor de netwerk besturen heeft helaas geen doorgang gekregen in verband met een dubbele planning. Het netwerk FVGO COPD had ook op 21-11-2018 een netwerkbijeenkomst gepland. De workshop zal nu in het voorjaar 2019 gepland gaan worden.

Vervolgens vertelt Jan Willem over de ontstane samenwerking tussen de diëtisten (DVGO) en de FVGO in de PVGO, de eerste regionale Paramedische Vereniging Gooi- en Omstreken.  Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de totstandkoming van deze coöperatie, die inmiddels ook officieel is vastgelegd bij de notaris. Deze samenwerking is tot stand gekomen om als serieuze gesprekspartner te kunnen deelnemen in het bestaande en komende regionale overleg met andere zorgverleners en instanties als gemeenten en zorgverzekeraars.

Ook is de FVGO druk in gesprek met huisartsen over de GLI, de Gecombineerde Leefstijl Interventies die vanaf 1 januari 2019 opgenomen worden in de basisverzekering. Diverse professionals zijn betrokken bij de uitvoering van de GLI, waaronder de leefstijlcoach.

Hoe staan de netwerken tegenover het idee van de workshop van Wilfrid Opheij? Babette geeft aan dat het haar leuk en leerzaam lijkt maar ook noodzakelijk.

De FVGO heeft door middel van een strakke organisatie en het uniformiseren en optimaliseren van de netwerkbesturen een goede basis gelegd voor de toekomst. Een toekomst waar het bestuur vooral voorwaarde scheppend aan bijdraagt maar waar de invulling en realisatie afhangt van de inbreng en inzet van de diverse netwerken.

Nu de basis voor verdere samenwerking is gelegd en de organisatorische en vooral intern gerichte beleidsaanpassingen zijn afgerond, wil het bestuur meer invulling geven aan een belangrijk ander element uit onze visie en missie: het onderhouden van contacten met voor de FVGO belangrijkste stakeholders uit de zorgsector. Niet alleen op lokaal niveau, maar ook regionaal en landelijk. Doel is in onze waarde propositie uit te groeien naar de aansprekende organisatie die de FVGO voor de aangesloten praktijken en individuele beroepsgenoten wil zijn: een organisatie met een gezamenlijke autoriteit, die regionaal aanspreekbaar is. Het communicatieplan is hierin instrumenteel en voorwaarde scheppend.

Marije, onze penningmeester, vertelt over de inkomsten en uitgaven van 2018 en de begroting van 2019 en schetst een overzicht van de contribuanten in de diverse praktijkcategorieën.  Marije geeft aan dat er geen contributie verhoging voor 2019 zal komen.

Marije verzoekt de leden de declaraties van 2018 vóór 1 februari 2019 op te sturen en daarvoor zal een reminder via de mail gestuurd worden. De begroting wordt unaniem door alle aanwezige leden goedgekeurd.

Het verslag van deze ALV en de komende vergaderdata van het dagelijks bestuur zullen op de website geplaatst worden. (06-12-2018 is er een nog bijeenkomst van het bestuur)

Tijdens de rondvraag vraagt Dineke naar de status van het netwerk CVRM. Albert geeft aan dat het netwerk moeilijk van de grond komt. Frans Snijder, bestuurslid, is wegens een knieoperatie een tijd uit de running geweest. Vanuit het bestuur wordt er wel voortdurend aandacht aan geschonken door het aangewezen bestuurslid dat het netwerk begeleidt.

Mercia geeft aan dat er een aantal items op de website staan die aangepast moeten worden en heeft een lijstje naar Marike gestuurd. Zij zal dat aanpassen.

Mercia zou graag zelf willen inloggen op de website om verslagen erop te zetten. Marije geeft aan dat het binnenkort geactualiseerd zal worden. Babette geeft aan dat de inlog op de site bij haar nog steeds problemen geeft. Marije geeft aan dat die externe inlog maar een zeer beperkte geldigheidsduur heeft en dat daarbuiten opnieuw moet worden aangevraagd. Marije biedt aan om met Babette samen naar de inlog van het Oncologienetwerk te kijken.

Albert sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen en hun inbreng om: 21.20 uur.