Nieuwjaarswens 2018

Dat de tijd vliegt, is inmiddels wel een algemeen aanvaard gegeven. Zeker in onze beroepsgroep waar naast de drukke praktijk ook een hele sector nog steeds en wel voortdurend in beweging is, lijken de uren en dagen om te vliegen.

Zeker nu het eind van 2017 voor de deur staat en de oliebollenkraam goede zaken doet en we misschien al voorzichtig de flesjes voor Oudjaar koud zetten. Zakelijk en privé de balans opmaken. Met nog maar een paar weekjes voor de boeg staan we hier even stil, kijken we om naar ’17 en vooruit naar 2018.

Schreef ik in mijn vorige jaarbericht nog dat we in een kantelend tijdsgewricht leven, dan is dat nu -aan de andere kant van het jaar- nog steeds niet anders. Geopolitiek gebeurt er van alles op het wereldtoneel, maar ook in eigen land is er een nieuw kabinet aangetreden dat het toch nèt een fractie anders wil gaan doen. En volgend jaar staan ook de gemeenteraadsverkiezingen weer op de rol, waardoor we ook op lokaal niveau met een andere wethouder te maken krijgen, die het op haar of zijn manier toch nèt… Ik bedoel maar, saai wordt het nooit.

Gelukkig zijn we ons in het Dagelijks Bestuur van de FVGO maar al te zeer bewust van deze factoren die alle beleidsvoornemens –hoe solide ook- toch weer net even in een ander daglicht stellen. Toch hebben we inmiddels het beleidsplan 2017 goeddeels uitgevoerd. Daarvan heeft het Bestuur tijdens de jongste ALV al rekenschap gegeven, inclusief de financieel-administratieve verantwoording en begroting. En ik mag dat als voorzitter met gepaste trots en uw welnemen zeggen: met hulde aan de uitvoerders, opstellers en rekenmeesters!

Om nu te voorkomen dat u de inhoud van ons Visiedocument 2017 hier allemaal nog een keer opnieuw leest, licht ik er even wat zaken uit. De diverse netwerken hebben het afgelopen jaar ruimhartig van zich laten horen met diverse initiatieven zoals uitgebreide beweegprogramma’s en protocollen, een aantal goedbezochte bijeenkomsten op diverse locaties, nieuwe aanmeldingen en ook belangrijk: het op orde brengen van de financiën en de bestuursstructuur. En niet te vergeten met nieuwe beleidsinitiatieven. En netwerken die geheel nieuwe activiteiten ontplooien of oppakken. We juichen dat zeer toe, omdat het onze vereniging ook levend(ig) houdt. We kunnen niet zonder goede netwerken.

Ook het Dagelijks Bestuur van de FVGO heeft bepaald niet stilgezeten. De financiën zijn geheel op orde gebracht en nog belangrijker, de actualisering en verwerking van de gegevens van alle aangesloten leden zijn verwerkt, de website is aan een nieuw leven begonnen, inclusief een fris logo en opmaak. Die gaan we het komend jaar verder invullen; het blijft een dynamisch medium.

Het DB volgt via eigen netwerken de ontwikkelingen in de sector en onderhoudt contacten met andere, soortgelijke verenigingen in het land. Een goed voorbeeld daarvan is de FEL (Fysiotherapie Eerste Lijn) in Delft, een monodisciplinair samenwerkingsverband à la de FVGO waarvan een uitgebreid bezoekverslag op de site te vinden is. Zo leren we van elkaar, hetzelfde geldt voor de contacten die het Bestuur met de verschillende netwerken onderhoudt.

We gaan daar natuurlijk ook het komend jaar mee door en maken nieuwe plannen voor 2018 en de jaren die daar op volgen. Nu ben ik ben vanuit mijn andere bestuursfuncties gewend met een langetermijnplanning van vijf jaar te werken, maar daarin ben ik in de decembervergadering door de overige FVGO bestuurders teruggefloten. Logisch: in een sector waar de vis van vandaag in de beleidsplannen van gisteren wordt verpakt, kan een termijn van drie jaar al een eeuwigheid lijken.

Ik wil maar aangeven dat we goed nadenken over de missie en visie van onze club die we een warm hart blijven toedragen, ook in de jaren die volgen. We willen jullie in de komende ALV een nieuw beleidsplan voor 2018 aanbieden. Veel daarvan zal reeds ingang gezet beleid zijn en wegens succes geconsolideerd worden. We hopen ook bescheiden pasjes te zetten in nieuw beleid en of een eigen visie daarop. Tegen de achtergronden van het wegvallen van de GEZ, de schaalvergroting of misschien wel schaalverkleining, specialisaties en het begrip positieve gezondheidszorg en wat er allemaal ongetwijfeld nog volgt.

En daar gaan we natuurlijk samen mee aan de slag; het Dagelijks Bestuur, (het bestuur van) de Netwerken en individuele initiatiefnemers. We willen bijvoorbeeld tijdens onze bijeenkomsten ook ruimte maken voor de verschillende netwerken, die dan een korte presentatie van hun activiteiten en plannen geven.

Voor nu volstaat mij u namens de medebestuurders een heel goed, gezond en zeer voorspoedig 2018 toe te wensen, met fijne en gezellige feestdagen. En zowel privé als zakelijk een prima 2018. Proost, op het nieuwe jaar!!!

 

 

Albert Bek

Voorzitter FVGO